مدرسه‌ی شنا - مهرماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز- استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

مدرسه‌ی شنا – مهرماه ۱۳۹۸ اصفهان – پاییز- استخر و سونا – استخر روباز – آیین سنتی – حمام سنتی