کلاس آیروبیک فیتنس آقایان - اردیبهشت ۱۳۹۷ - ورزش گروهی و پرهیجان - باشگاه آرامان - ورزشگاه - اصفهان

کلاس آیروبیک فیتنس آقایان – اردیبهشت ۱۳۹۷ – ورزش گروهی و پرهیجان – باشگاه آرامان – ورزشگاه – اصفهان