You are currently viewing روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکیدگی
روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکیدگی - صرفه‌جویی در مصرف آب - خشکسالی - بحران آب - اصفهان - ایران

روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکیدگی

۲۷ خرداد ماه؛ روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکیدگی

آب ارزشمندترین سرمایه‌ی ماست.
با صرفه‌جویی در مصرف آب از خشکیدگی بیشتر پیشگیری کنیم.