روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکیدگی - صرفه‌جویی در مصرف آب - خشکسالی - بحران آب - اصفهان - ایران

روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکیدگی – صرفه‌جویی در مصرف آب – خشکسالی – بحران آب – اصفهان – ایران