You are currently viewing روز جهانی نگهداری از لایه‌ی ازون
روز جهانی نگهداری لایه ی ازون - باشگاه آرامان - اصفهان

روز جهانی نگهداری از لایه‌ی ازون

بیست و پنجم شهریور ماه؛ روز جهانی نگهداری از لایه‌ی ازون

به مناسبت روز جهانی نگهداری از لایه‌ی ازون، کمتر از خودروی شخصی استفاده کنیم:
اکسید ازت امروزه مهم‌ترین منبع آسیب لایه‌ی ازون است. در شهرها، بیشتر این آسیب، حاصل سوخت داخلی موتورهای بنزینی و گازوییلی است. بهتر است موردهای زیر را رعایت کنیم:
الف- استفاده نکردن از خودرو به صورت تک سرنشین
ب- استفاده از وسیله‌های جابه‌جایی عمومی
پ- پیاده‌روی در فاصله‌های نزدیک و ممکن
ت- استفاده از دوچرخه