آیین بزرگ‌داشت یلدا - شب چله - باشگاه آرامان - اصفهان

آیین بزرگ‌داشت یلدا – شب چله – باشگاه آرامان – اصفهان