موسیقی زنده - چهارشنبه، پانزدهم آبان - پنجشنبه، شانزدهم آبان - باشگاه آرامان - موسیقی زنده - اصفهان

موسیقی زنده – چهارشنبه، پانزدهم آبان – پنجشنبه، شانزدهم آبان – باشگاه آرامان – موسیقی زنده – اصفهان